Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://zaproszenia.co.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) prowadzony jest przez firmę Pride, której właścicielem jest Łukasz Janicki NIP 7272537841, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób sprzedaży i zasady indywidualnych realizacji zamówień w Sklepie Internetowym.

 §2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient - to Państwo jako podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 4. Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://zaproszenia.co.pl
 5. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.zaproszenia.co.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Realizacja Zamówienia - Wykonanie produktu wg określonego terminu w ofercie. Czas realizacji zamówienie liczony jest od dnia następnego po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie i akceptacji projektów (jeżeli dotyczy). Za dzień zrealizowania zamówienia uważa się datę nadania przesyłki. Czas przygotowania projektów oraz wprowadzania korekt, przesyłania danych nie jest liczony do czasu realizacji.
 10. Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 13. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 18. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 20. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 • a) firmę kurierską;
 • b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

 §3

Kontakt ze Sklepem

 1. Wszelką korespondencję należy kierować na nasz adres e-mail: kontakt@zaproszenia.co.pl
 2. Pracujemy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 10:00-18:00.

 §4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
 • b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • c) systemy zabezpieczające antywirusowe (publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych osobowych przez osoby nieuprawnione, dlatego powinni Państwo stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Nigdy nie zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie w jakiejkolwiek formie Hasła.

 §5

Informacje ogólne

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z Państwa infrastrukturą techniczną.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt/y oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, art. do pakowania, dostarczenie i usługi pocztowe), o których są Państwo informowani na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 §6

Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

 1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz Rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego jest możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo na e-mail (podany w formularzu rejestracyjnym) potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta. Tym samym Państwo uzyskują możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 7. Mają Państwo możliwość w każdej chwili (bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat) usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania.

 §7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, określić preferowane dostępne opcje produktu, załączyć plik „Formularz zamówienia” ze specyfikacją zamawianego Produktu wg indywidualnego wyboru detali dostępnych w ofercie, a następnie kliknąć przycisk „Do Koszyka”;
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od jego wyboru, opłacić zamówienie w określonym terminie. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia w Sklepie na etapie Koszyka jesteście Państwo informowani o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie należy ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Potwierdź złożenie zamówienia klikając przycisk “Zamawiam”.
 6. Po złożeniu zamówienia przesyłamy na Państwa e-mial potwierdzenie jego złożenia i od tego momentu jesteśmy związaniu umową Kupna - Sprzedaży.
 7. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 8. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 §8

Dostawa

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem: firm kurierskich i Poczty Polskiej
 2. Oferujemy Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą Państwo przed zakupem ustalić z nami indywidualne koszty wysyłki przesyłki zagranicznej.
 3. Zobowiązujemy się wysłać produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Na stronie Sklepu przy każdym produkcie informujemy o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
 6. Osoba przyjmująca przesyłkę jest zobowiązana sprawdzić w obecności podmiotu dostarczającego stan i zawartość paczki/listu poleconego/przesyłki kurierskiej. Gdyby paczka dotarła uszkodzona – prosimy spisać protokół reklamacyjny w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę i skontaktować się z nami bezzwłocznie w formie pisemnej na e-mail. Roszczenia z tego powodu będą uwzględniane tylko wtedy, gdy zostanie spisany protokół reklamacyjny w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę. Wszelkie nasze wysyłki są rejestrowane i wymagają podpisu potwierdzającego ich odbiór w stanie nienaruszonym.
 7. W wysłanej przesyłce znajdą Państwo paragon lub na życzenie imienną fakturę/na firmę. Jesteśmy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT.
 8. Przy jednoczesnym zakupie różnych produktów obowiązuje jeden łączny koszt wysyłki.
 9. W przypadku Domówienia innych produktów w czasie realizacji zamówienia opłaconego istnieje możliwość połączenia zamówień w jedno i nie ponoszenia drugiego kosztu wysyłki. Należy zaznaczyć w koszyku przy zakupie „chcę połączyć z poprzednim zamówieniem”.
 10. Składając zamówienie w dowolnej formie, udzielają Państwo firmie PRIDE Łukasz Janicki, Jeziorki Wielkie 6, 19-500 Gołdap, NIP 7272537841, pełnomocnictwa do zawarcia umowy w Waszym imieniu z: Pocztą Polską/pośrednikiem pocztowym lub firmą kurierską/brokerem kurierskim. Pełnomocnictwo to umożliwia zawarcie umowy o usługi: pocztowe lub kurierskie w imieniu i na rzecz dokonującego zakupu. Nasza firma nie świadczy takiej usługi, a nabywa ją Dokonujący zakupu bezpośrednio od: Poczty Polskiej/pośrednika pocztowego lub firmy kurierskiej/brokera kurierskiego. W tym przypadku opłata pocztowa lub za przesyłkę kurierską, stanowiąca część składową kosztu wysyłki, nie jest umieszczana na paragonie/fakturze. Wynagrodzenie za pełnomocnictwo wliczone jest w cenę sprzedaży produktów. Natomiast kwota za: opłatę pocztową lub przesyłkę kurierską, jaka wpływa na konto bankowe firmy, stanowi zwrot kosztów.
 11. Jeżeli przesyłka ma być wysłana na inny adres niż podany przy złożeniu zamówienia, należy bezzwłocznie powiadomić nas o tym na e-mail. Adres zostanie tylko wówczas zmieniony jeśli ta informacja będzie odebrana co najmniej 24h przed wysyłką. Wiadomość ta powinna być wysłana z tego samego adresu e-mail, który jest przypisany na Państwa koncie.
 12. Dokładamy wszelkich starań, aby każda paczka była solidnie zapakowana i zabezpieczona. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie usług przez podmioty dostarczające przesyłki, gdyż są to firmy zewnętrzne i na ich działanie ma ograniczony wpływ. Jeżeli paczka nie dojdzie w deklarowanym przez dostawcę czasie należy bezzwłocznie nas powiadomić. Zgłoszone przypadki opóźnienia/zaginięcia przesyłek zostaną wyjaśnione.
 13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy powinien pozostawić awizo lub z dobrej woli podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę po nieodebraniu jej przez Państwa w określonym terminie, są Państwo zobowiązani do poniesienia kosztów zwrotu i ponownej wysyłki.
 14. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych produktów.
 15. Sprzedawca nie wysyła i nie przyjmuje Towaru za pobraniem, gdyż sprzedawane produkty są wykonywane na zamówienie lub mają charakter indywidualny.
 16. Zaproszenia Rulony wysyłamy nie zwinięte, a zaproszenia płaskie z wybranych kolekcji nie złożone, bigowane (posiadające odciśnięty rowek ułatwiający samodzielne zagięcie w odpowiednim miejscu)

 §9

Płatność

 1. Możecie Państwo skorzystać z następujących metod płatności:
Płatności Shoper
 1. Płatność przelewem na nasze konto
 2. Płatności elektroniczne: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK
 3. Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Płatność należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§10

Czas i przebieg realizacji zamówienia

 1. W trakcie dodawania do koszyka produktu mogą Państwo załączyć wypełniony formularz zamówienia ze specyfikacją wybranych detali produktu z oferty oraz danymi personalnymi lub przesłać go wraz z innymi wytycznymi na e-mail: kontakt@zaproszenia.co.pl Formularz zamówienia znajduje się na każdej stronie oferty z Produktem (do skopiowania lub do pobrania na dole opisu). Na jego podstawie wykonujemy projekt bądź zrealizujemy zamówienie (dotyczy produktów bez projektów).
 2. Potwierdzimy otrzymanie danych na Państwa e-mail. Czas oczekiwania na indywidualne projekty do akceptacji to 1-2 dni roboczych po przesłaniu kompletnych danych.
 3. Przy właściwym zamówieniu nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za: zmiany w tekście, dostosowanie jego treści do potrzeb, nadruk tekstu Państwa autorstwa, dodawanie wierszyków o preferowanej formie podarunku, personalizację gości (z wyłączeniem personalizacji kopert). Państwa teksty/wierszyki, listy gości prosimy nadsyłać na nasz e-mail w pliku tekstowym np. Word, Notatnik, OpenOffice lub w treści wiadomości, natomiast zdjęcia/grafikę jako załączniki w formacie .jpg, .png, .bmp. W przypadku zakupu produktów z Państwa fotografią, na życzenie nadesłane zdjęcia poddajemy delikatnemu retuszowi (kadrujemy, rozjaśniamy, wstawiamy ramki, usuwamy efekt czerwonych oczu). Wybór zdjęcia powinien być przemyślany, gdyż obrabiamy jedno do danego wzoru.
 4. Indywidualne projekty do akceptacji z danymi od Klienta oraz personalizacją gości (jeżeli dotyczy) przygotowujemy gratis w przypadku zakupu zaproszeń (lub innych produktów okolicznościowych) w ilości większej lub równej 10 sztuki. Będzie to zamówienie właściwe. Przy mniejszej ilości należy dokupić projekt wg cennika na stronie.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia, w przypadku produktów nie wymagających projektów, jest otrzymanie wytycznych oraz zaksięgowana wpłata.
 6. Od 3 do 9 sztuk zamówionych zaproszeń przysługuje Państwu możliwość wybrania 1 wzoru i 1 tekstu. Od 10 do 49 sztuk mogą Państwo wybrać 2 wzory i 2 teksty. Od 50 do 99 sztuk do 3 wzorów i 3 tekstów, powyżej 100 sztuk - proszę o e-mail w tej sprawie. W przypadku zawieszek, każde zakupione/rozpoczęte 10 szt. zawieszek to 1 projekt/wzór gratis. Powyższe nie dotyczy podziękowań i pudełek do podziękowań.
 7. W próbkach produktów umieszczamy tylko dane przykładowe. Mogą Państwo wybrać: wzór, tekst, papier, czcionkę, wstążkę (gdzie dotyczy). Nie modyfikujemy tekstów, nie zmieniamy grafik, nie zamieszczamy Państwa zdjęć, nie dołączamy kopert. Mają one charakter poglądowy. Istnieje możliwość zamówienia próbek z Państwa danymi personalnymi i wg Państwa wytycznych. Wiąże się to z wpłaceniem kaucji zwrotnej za projekt (zwracanej w przypadku zakupu właściwych produktów w późniejszym czasie) w kwocie 10 zł.
 8. Listę gości należy przesłać do nas bezbłędną (jeżeli dotyczy). Dla uniknięcia pomyłek przy przepisywaniu stosujemy metodę wytnij/wklej. Tak jak Państwo nam prześlecie, dokładnie tak nadrukujemy. Lista nie powinna być napisana drukowanymi literami, natomiast poszczególne personalizacje powinny zaczynać się z wielkich liter. A) Personalizacje gości na zaproszeniach (jeżeli dotyczy): prosimy przesłać odpowiednio odmienioną listę gości pasującą do wybranego tekstu. Zwrot grzecznościowy „Sz.P.” będzie drukowany – jeżeli zostanie ujęty w projektach. B) Personalizacje gości na kopertach (jeżeli dotyczy): zwrot grzecznościowy „Sz.P.” będzie drukowany na życzenie. Jeśli personalizacje gości są zbyt długie przy wybranej optymalnej wielkości czcionki, wówczas zmniejszamy jej wielkość lub dokonujemy modyfikacji ustawienia tekstu bez konsultacji.
 9. Akceptacja, jak i zmiany w projektach powinny być przesłane na nasz e-mail.
 10. Produkty jakie Państwo otrzymacie będą zgodne z zaakceptowanymi projektami. prosimy o dokładne sprawdzenie wpisanych danych, występowania literówek, a także uważnie zapoznać z nadesłaną treścią, wyglądem strony tytułowej. Produkty jakie Państwo otrzymacie będą zgodne z zaakceptowanymi przez Państwa projektami. Po akceptacji - nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku, jeśli będą znajdowały się w zaakceptowanych przez Państwa projektach! W procesie akceptacji projektów powinni Państwo dopilnować otrzymania projektów każdego z zamówionych produktów osobno (np. dla zaproszeń i zawiadomień). Formularz zamówienia jest wyłącznie materiałem roboczym dla projektanta, nie stanowi pola do reklamacji, jeśli na etapie akceptacji projektów nie dopatrzą się Państwo błędu w projekcie.
 11. Wybrany papier do nadruku oraz indywidualne ustawienia Państwa monitora mogą mieć wpływ na postrzeganie barw produktów
 12. Czas realizacji produktów wytwarzanych na indywidualne zamówienie to od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie i akceptacji projektów (jeżeli dotyczy). Za dopłatą 50% wartości zamówionych produktów możliwa jest realizacja Expressowa do 2 dni roboczych licząc od dnia następnego po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie i akceptacji projektów (jeżeli dotyczy). Dni robocze: od poniedziałku do piątku, od godziny 10.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i urlopu. Czas przygotowania projektów oraz wprowadzania korekt, przesyłania danych nie jest liczony do czasu realizacji. Za dzień zrealizowania uważa się datę nadania przesyłki. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia tego terminu, w wypadku wystąpienia nieprzewidywalnych sytuacji losowych, na które nie mamy wpływu (takich jak np. brak prądu, awaria sieci Internet, brak odbioru przesyłki ze strony firm przewozowych).
 13. W tytule przelewu bankowego prosimy podać numer zamówienia lub pierwszy człon Państwa adresu e-mail do znaku „@”
 14. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości e-mail najszybciej jak to jest możliwe. Wszelkie szczegółowe pytania dotyczące produktów, projektów, terminów realizacji prosimy kierować wyłącznie na nasz e-mail.
 15. Zaakceptowane projekty są archiwizowane do 6 miesięcy po zakupie, dlatego można domówić produkty w późniejszym czasie, wystarczy napisać do nas e-mail czy po prostu zakupić w Sklepie Internetowym i w uwagach poinformować nas o domówieniu. Naszym zdaniem warto jednak kupić kilka sztuk dodatkowo wykropkowanych w miejscu na personalizację gości, do samodzielnego uzupełnienia dla pierwotnie nieprzewidzianych osób.
 16. Czas realizacji zamówienia dla produktów gotowych: a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W innych przypadkach konsument może odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem: powiadomienia nas np. przysyłając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na e-mail lub listownie, odesłania produktów odpowiednio zabezpieczonych do transportu, pokrycia kosztu wysyłki zwrotnej. Patrz zakładka „Zwroty i Reklamacje”.

§12

Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. Jeżeli macie Państwo jakieś zastrzeżenia, co do przeprowadzonej transakcji, prosimy skontaktować się z nami na nasz e-mail. Jesteśmy przekonani, że uda się nam znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.
 3. Reklamacje obejmują następujące przypadki: wady ilościowe, jakościowe lub uszkodzenia w transporcie. Reklamacja nie obejmuje błędów wynikłych z niepoprawnego sprawdzenia projektów i zaakceptowania ich przez Państwa z błędem. Przesłany przez Państwa formularz zamówienia jest wyłącznie materiałem roboczym, nie stanowi podstawy do reklamacji. Produkty są wykonywane ściśle z zaakceptowanymi projektami. 
 4. Roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki będą uwzględniane wówczas, gdy zostanie spisany protokół reklamacyjny w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni i odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej na e-mail lub listownie. Termin ten może zostać wydłużony w przypadku oczekiwania na odpowiedź przewoźnika.

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje w zakładce „Polityka prywatności”.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie projekty, zdjęcia produktów, szablony aukcji, treść regulaminu, elementy graficzne zamieszczane na naszych stronach internetowych/aukcjach, są objęte prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, elementów graficznych, projektów, treści zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §15 Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2019 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl